Звітність

Звітність

Фінансова звітність Банку складена відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Звітність Банку достовірно та повно відображає інформацію про активи, зобов'язання, власний капітал, доходи та витрати, рух грошових коштів.

Щорічно аудиторська компанія здійснює аудит фінансової звітності Банку відповідно до принципів МСФЗ, що забезпечує незалежну експертну консультаційну підтримку по ряду важливих напрямків діяльності Банку.